สถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.สงขลา

สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร
สถานีตำรวจภูธรจะนะ
สถานีตำรวจภูธรนาทวี
สถานีตำรวจภูธรคอหงส์
สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ
สถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย
สถานีตำรวจภูธรเทพา
สถานีตำรวจภูธรระโนด
สถานีตำรวจภูธรควนเนียง
สถานีตำรวจภูธรสะเดา
สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง
สถานีตำรวจภูธรปากรอ
สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง
สถานีตำรวจภูธรชุมพล
สถานีตำรวจภูธรสามบ่อ
สถานีตำรวจภูธรสะท้อน
สถานีตำรวจภูธรควนมีด
สถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์
สถานีตำรวจภูธรทุ่งตำเสา
สถานีตำรวจภูธรห้วยปลิง
สถานีตำรวจภูธรคลองแงะ
สถานีตำรวจภูธรม่วงงาม
สถานีตำรวจภูธรคลองแดน
สถานีตำรวจภูธรนาหม่อม
สถานีตำรวจภูธรนาหม่อม
สถานีตำรวจภูธรคูเต่า
สถานีตำรวจภูธรบ้านโหนด